ПРОФИЛИ

Тренутно се у нашој школи школују ученици образовних профила финансијски администратор, машински техничар за  компјутерско конструисање, ученици у дуалном образовању образовних профила бравар-заваривач и оператер машинске обраде и трогодишњи комбиновани образовни профили бравар и заваривач.

Последњих неколико година школа се истакла по успешном предузетничком образовању и промоцији предузетништва код младих, о чему сведоче бројне награде и признања са такмичења ученичких компанија.

Школа има значајно искуство и уобразовању одраслих, а у сарадњи са Европском агенцијом за реконструкцију и развој наша школа је 2000. године веома успешно реализовала пројекат добијен од Еурекне, који се односи на преквалификацију лица трећег степена за образовни профил трговац.

Сваке школске године школа уписује ванредне ученике ради преквалификације и доквалификације.

Од 2005. године, укључени смо у програм за образовање младих у предузетништву, а у организацији Достигнућа младих у Србији.

УПОЗНАЈТЕ СЕ СА НАШИМ ПРОФИЛИМА

У току школовања ученици стичу знања и вештине у свим сегментима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација.

Специфичност овог смера је рад у виртуелном предузећу, у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука, који омогућава симулацију рада предузећа од његовог формирања, преко обављања свакодневних послова из области набавке, продаје, маркетинга и рачуноводства. Из овог предмета је предвиђена и блок настава у другом, трећем и четвртом разреду. На овај начин је омогућено оспособљавање ученика за рад одмах после завршеног четворогодишњег школовања.

Наставни план погледајте на ОВОМ линку.

Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:

 • израду прорачуна и техничке документације
 • испитивање и мерење карактеристика машинских делова и склопова
 • пројектовање машинских делова и склопова
 • коришћење напредних софтверских алата за 3Д обликовање
 • израду  мултифункционалних 3Д модела
 • коришћење стандарда и стручне литературе

Ученици у току школовања користе савремене програмске пакете (AutoCAD, Autodesk Inventor, InventorCAM, MasterCAM, ArtCAM) за цртање и пројектовање.

Након завршеног школовања, матурантима се пружа могућност запослења у индустрији машина и алата, индустрији процесне технике и управљања, аутомобилској индустрији, компјутеризованој машинској обради, конструкционим бироима, и другим областима где се користе рачунарске технологије.

Због опсежног теоријског и практичног изучавања стручних предмета, као и високог степена изучавања математике овај образовни профил пружа велике могућности за наставак школовања на факултетима (машински, технолошки, информатички, електро-технички…) или на вишим школама струковних студија, мада је могуће уписати и друге факултете као што су математички, филозофски, филолошки, ФОН или неки други.

Наставни план погледајте на ОВОМ линку.

По завршетку трогодишњег школовања бравар-заваривач ће знати и умети да:

 • Планира, припрема и организује браварске и заварилачке радове
 • Израђује делове металних конструкција механичком обрадом
 • Спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • Израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему
 • Контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
 • Заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања
 • Заварује поступком гасног заваривања
 • Спаја делове меким и тврдим лемљењем и лепљењем
 • Контролише квалитет рада при заваривању
 • Чува здравље и околину и одржава безбедност на раду при извођењу браварских и заваривачких радова

У првом разреду ученици стичу практична знања у школској радионици, обављају практичну наставу у школској радионици.

У другом разреду два дана, а у трећем разреду три радна дана недељно ученици проводе у компанијама, са којима школа сарађује, учећи кроз рад.

Према подацима информатора „Занат у рукама“ машинска индустрија у Крагујевцу највише потражује браваре-завариваче који су и најбоље плаћени.

Наставни план погледајте на ОВОМ линку.

Занимање оператер машинске обраде је једно од модерних занимања које потражује савремено тржиште рада, а које обједињује некадашње занате металостругара, металоглодача и металобрусача, али и нову вештину обраде на компјутерски управљаним машинама. Компјутерски управљане машине своја кретања врше по унапред написаном „програму“ који представља заправо задате циљне координате кретања алата који од радног комада почетног облика и димензија прави употребни предмет намењен експлоатацији или даљој монтажи у сложеније склопове. Компјутерски управљане машине, популарно назване ЦНЦ машине (ЦНЦ – компјутерско нумеричко управљање) представљају савремене видове „аутоматских машина – процесних робота“ који су намењени обради резањем и деформисањем.

Током трогодишњег школовања ученици се оспособљавају да:

 • користе техничко-технолошку документацију
 • обаве све припреме машина, алата и прибора потребних за израду предмета
 • управљају класичним и ЦНЦ машинама
 • мере и контролишу предмете у производном процесу
 • решавају проблеме који се јављају на радном месту
 • примењују мере заштите на раду

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на CNC машинама (CNC струг, CNC глоодалица).

Наставни план погледајте на ОВОМ линку.

По завршеном образовању, ученици ће бити оспособљени за правилан избор материјала за израду производа, правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово рационално и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања.

Кроз овај образовни профил ученици ће научити да правилно користе средства за заштиту на раду.

По завршеном образовању, ученици ће стећи знања о методама и поступцима гасног електро заваривања о карактеристикама и примени апарата, прибора и уређаја који се користе у обављању послова и радних задатака заваривача; о грешкама при заваривању, контроли и испитивању заварених спојева, о потреби праћења и утврђивању квалитета производа;

Биће оспособљени за разумевање и самостално коришћење техничке документације и стручне литературе, за избор оптималног режима рада и примену стандарда.

Директор и секретар

+381 34 511 063

Рачуноводство

+381 34 510 149

Пишите нам

msknic@mts.rs